Sarah Vasil   Prop Stylist

vasil.sarah@gmail.com

646.477.6266

@svasil22

SV_bolognese.jpg